ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 07644467182-83 تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش - ميدان امير کبير-جنب هتل مريم-ساختمان فرهاد. مراجعه نمایید.