درج صحيح جنسيت الزامي ميباشد. در صورت مشاهده درج ناصحيح از پذيرش مسافر در فرودگاه جلوگيري به عمل خواهد آمد. و عواقب عدم پذيرش به عهده مسافر يا آژانس مربوطه خواهد بود.سایر اعلانات